maanantai 23. syyskuuta 2013

Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 23.9.2013
klo 13
Mikkelin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2013
Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.1.2013 Mikkelin kaupungin tasapainoisen
kasvun ja talouden ohjelman. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on laadittu perusopetuksen
ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys.
Selvitystyötä on ohjannut ja linjannut työryhmä, jossa on kasvatus- ja opetuslautakunnan,
kaupunginhallituksen ja henkilöstön edustus sekä kaupungin varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja teknisen toimen asiantuntijoita.
Työryhmän tehtävä ja taustaa
Työryhmän tehtävänä oli muodostaa Mikkelin kaupungille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
palveluverkkostrategia 5 – 10 vuoden tähtäyksellä. Keskeisenä sisältönä oli
luoda kattava nykytilan ja tulevaisuuden kuvaus, jonka pohjalta toiminnan laatua saadaan
nostettua ja kustannuksia pienennettyä.
Päivähoidon siirtymisellä sivistystoimeen tavoitellaan tuottavuuden ja tehokkuuden
paranemista sekä selkeitä taloudellisia hyötyjä paremman kasvun ja oppimisen polun,
paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön kautta. Tavoitteena
ovat yksiköt, joissa henkilöstöä voidaan kohdentaa paremmin ja joissa henkilöstön
on mahdollista erikoistua ja käyttää osaamistaan parhaiten. Näiden ansiosta on mahdollista
saada säästöä käyttötalousmenoissa.
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on tehty rakenteellisia muutoksia 10 vuoden
aikana. 15 kyläkoulua on lakannut. Rantakylässä, Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa
ala- ja yläkoulut on yhdistetty yhtenäiskouluiksi. Kolme keskustan alueen koulua yhdistyi
uuteen Kalevankankaan kouluun. Myös kaksi lukiota yhdistettiin yhdeksi lukioksi.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen muodostamalle kasvun ja opetuksen tulosalueella
haetaan entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kasvun jatkumoa. Uuden tulosalueen perustamisen
myötä selvitetään, olisiko osa esiopetusryhmistä mahdollista siirtää koulujen
tiloihin, jolloin tiloja vapautuisi päivähoidon yksiköistä pienemmille lapsille. Osa
päivähoidon yksiköistä on tällä hetkellä hyvin pieniä, jolloin on tarkoituksenmukaista
etsiä suurempia yksiköitä.
TIEDOTE
Julkaisuvapaa 23.9.2013
klo 13
Työryhmän työskentely
Työryhmä kokoontui 12 kertaa. Analyysin taustaksi järjestettiin henkilöstökysely (317
vastaajaa) ja työpajatyöskentelyä tulevaisuuden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
palveluverkosta. Tulevaisuuden palveluverkkoa on hankkeen aikana tarkasteltu moniammatillisesti
palvelutarpeen, talouden, laadun, henkilöstön, maankäytön ja kaavoituksen
näkökulmista.
Työryhmän esitykset
Kouluverkkoa koskevat vaihtoehdot
Toimenpiteet vuonna 2014
􀁸 Hiirolan koulu lakkaisi ja oppilaat siirtyisivät Haukivuorelle ja Rämälään
􀁸 Harjumaan ja Vanhalan koulut lakkaisivat ja oppilaat siirtyisivät Kalevankankaan kouluun
􀁸 Päämajakoulu jäisi Yhteiskoulun tiloihin
􀁸 Peitsarin koulu lakkaisi ja Peitsarin päiväkoti siirtyisi uusiin tiloihin
Peitsari remontoitaisiin päivähoitoa ja alkuopetusta silmällä pitäen siten, että kiinteistöön tulee
päiväkoti, esiopetus ja 1-3-luokkien opetus. Muut luokka-asteet sijoitettaisiin muihin alueen
kouluihin eli Lähemäelle ja Launialaan. Tämä tapahtuu vaiheittain.
Toimenpiteet lukuvuonna 2015 – 2016
􀁸 Pellosniemen koulu lakkaisi ja oppilaat siirtyisivät Ristiinan yhtenäiskouluun
Toimenpiteet vuonna 2017 tai myöhemmin
􀁸 Rämälän ja Rahulan koulut lakkaisivat ja oppilaat siirtyisivät Sairilan kouluun, joka peruskorjattaisiin
ja laajennettaisiin
􀁸 Yhdysluokkaopetuksesta luovuttaisiin
Päiväkotiverkkoa koskevat vaihtoehdot
Toimenpiteet vuonna 2014
􀁸 Päiväkodeille asetetaan käyttöastetavoite
􀁸 Taitolaan perustettaisiin uusi päiväkoti Nuijan ja Kaarinan päiväkotien sekä viiden ryhmäperhepäiväkodin
tilalle
􀁸 Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkotien sekä yhden ryhmäperhepäiväkodin tilalle perustettaisiin
uusi päiväkoti vuokratiloihin
Toimenpiteet vuonna 2015 tai myöhemmin
􀁸 Rantakylän alueelle rakennettaisiin uusi päiväkoti
TIEDOTE
Julkaisuvapaa 23.9.2013
klo 13
Työryhmän hyödyntämää taustamateriaalia
􀁸 0 – 6-vuotiaiden määrä Mikkelissä vähenee seuraavien 10 vuoden aikana 3646
lapsesta 3626 lapseen ja edelleen siitä 10 vuodessa 3359 lapseen.
􀁸 Perusopetuksen aloittavien lasten määrä vähenee 10 vuodessa noin 100 oppilaalla
ja 20 vuodessa noin 350 oppilaalla nykytilanteesta. (Tilastokeskus)
Mikkelin kaupunki on vuodesta 2010 ollut mukana vuosittaisessa kuntavertailupalvelussa,
joka antaa tietoa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden
nykytilasta ja kehityssuunnasta muuttuvassa toimintaympäristössä. Perusopetuksen
oppilaskohtainen bruttokustannus on kuntavertailussa ollut vertailun korkeimpia. Keskeisinä
syinä ovat nousseet esille ennen kaikkea korkeat kiinteistökustannukset, mikä
selittyy oppilaskohtaisella korkealla kerrosalamäärällä ja keskimääräistä pienemmällä
koulukoolla.
Varhaiskasvatuksen laskennalliset asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Mikkelissä
kunta-aineistossa keskimääräistä korkeammat. Myös varhaiskasvatuksessa päiväkotikoko
on keskimääräistä pienempi.
Lisätietoja
Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja työryhmän puheenjohtaja, puh. 040 7637 202
Jyrki Koivikko, kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja, puh. 0400 143 661
Heikki Nykänen, kaupunginhallituksen edustaja, 040 747 2935

Ei kommentteja: